Financiación

SISTEMA CREDIASEMACO

Trátase dun sistema de financiamento personalizado, incluído no convenio con ABANCA, mediante o cal se concede un aprazamento no pago da clientela nas vendas de empresas asociadas.

CREDIASEMACO SEN INTERESE A CARGO DO CLIENTE: A operativa deste sistema xestiónase e concédese telefonicamente no propio establecemento asociado, chamando a un número de teléfono común (Centro de Autorizacións de ABANCA) e con resolución inmediata, sen necesidade de desprazamento nin molestias para o propio cliente.

A súa principal característica, ademais de a axilidade e a comodidade, é que non ten ningún custo financeiro para o comprador (nin comisións nin intereses), sendo as condicións de aprazamento 3, 6, 9, 10 e 12 meses cun importe máximo de 10.000 euros.

EXEMPLO

O seu funcionamento básico sería o seguinte: O cliente realiza unha compra por 1.800 euros. Tramítase o Crediasemaco telefonicamente para o prazo solicitado polo cliente, supoñamos 3 meses. Unha vez concedido, liquídase a operación ao establecemento e facturaranse 600 euros ao mes ao cliente durante tres meses. Devandito sistema ten progresivamente unha maior implantación, xeneralizándose o seu uso cada vez máis nas empresas asociadas, cunha divulgación e un maior coñecemento entre o público en xeral.  CREDIASEMACO conta co apoio duns folletos divulgativos para información do cliente, expositores, adhesivos, mailing, carteis, rótulos luminosos en cada establecemento e apoio publicitario en medios de comunicación.

QUE É ASEMACO?

É un colectivo que está integrado por empresas do sector de comercio de materiais de construción e saneamento, tendo cabida empresas de sectores moi afíns do comercio da construción en xeral.

A asociación ten capacidade xurídica e total autonomía económico-administrativa, ámbito territorial autonómico e está inscrita no rexistro de Asociacións co nº 36/547 con data 28 de Agosto de 1995 e C.I. F. G36796779. A Asociación non persegue fins especulativos nin lucrativos, posuíndo patrimonio propio e separación económica-financeira dos asociados que a integran, rexida por uns estatutos, regulamento de réxime interior e polos acordos validamente adoptados polos órganos de goberno: Asemblea Xeral e Xunta Directiva.

 

Son fins da Asociación a xestión, defensa e coordinación dos intereses comúns das empresas asociadas integradas na mesma.